Maatschappelijk

De Bron

Buitenschans 1, 7141 EK Groenlo

Stand van zaken

Een in 1964 gebouwde kerk met een hardstenen, halfopen klokkentoren. Grote, rechthoekige zaalkerk in functionalistische vormen, gebaseerd op de liturgische idealen van de jaren 1960 naar een ontwerp van N.J.H.M. Klaver. Het gebouw heeft tot aan 1999 gediend als kerk voor de Rooms-Katholieke parochie Maria Moeder Gods. Door teruglopende bezoekersaantallen werden de katholieke parochies weer samengevoegd en gehuisvest in de reeds bestaande St. Calixtuskerk. Sinds 1999 is in het gebouw een cultureel centrum gevestigd.
De kerk kreeg een sterk functionalistische architectuur en past daarmee in het tijdsbeeld van de wederopbouw. De nadruk lag op wat er in het gebouw afspeelde, niet het gebouw zelf. Daarnaast laat het ontwerp van de kerk ook goed zien hoe de architectuuropvattingen in de wederopbouwperiode vormgegeven werden. Ruimte, transparantie en soberheid waren de uitgangspunten.
De architectuur werd daardoor niet benadrukt, de buitenkant sluit aan bij de soberheid aan de binnenzijde.
Het feit dat de kerk werd gebouwd in het ‘Oranjedorp’ had niet alleen van doen met de potentiële groep aan nieuwe geloofsgenoten die kwam wonen in deze wijk, maar ook met de symbolische werking van de wijkgedachte. De ideeën van de wijkgedachte, op basis waarvan de stedenbouwkundige plannen van de wederopbouwwijken werden gemaakt, liggen ook aan de basis van de wijk. Binnen de wijk werd daarom voorzien in allerlei maatschappelijke voorzieningen. In deze zin vervulde de Maria Moeder Godskerk ook een belangrijke rol in het gemeenschapsleven in de wijk.

Door de aanstaande verplaatsing van het cultureel centrum De Bron komt het gebouw deze zomer leeg te staan. De huidige eigenaar van het gebouw (het bisdom) wel graag een nieuwe invulling voor het gebouw dat past bij de historisch context van het gebouw. Behoud (al dan niet gedeeltelijk) is wenselijk.

Strategie

In overleg met de eigenaar wordt er een locatiestudie opgestart. De locatiestudie zal bestaan uit twee stappen: stap 1 het bepalen van de gewenste ontwikkelingsrichting voor het gebied, stap 2 de transformatie mogelijkheden van pand in beeld brengen.

Stap 1
In directe omgeving van het gebouw staan een aantal leegstaande panden. Het is wenselijk om het gehele gebied mee te nemen. Ook lopen er op het gebied van onderwijs en sport verkennende studies voor nieuwe locaties. Het is denkbaar dat de voorliggende locatie(s) geschikt zijn voor een nieuwe onderwijs- en/of sportvoorzieningen. Maar wellicht zijn er nog wel andere functies denkbaar. We zullen daarom eerst programmatisch in beeld moeten brengen welke mogelijke functies denkbaar zijn. Dit zal vervolgens vertaald in een globale ontwikkelingsrichting (en).

Stap 2
Een extern bureau zal de mogelijkheden voor transformatie in beeld brengen. Dit kan door cultuurhistorische waarden in beeld te brengen en de kansen te onderzoeken om het pand te hergebruiken. Aan de hand van de ontwikkelingsrichtingen wordt in beeld gebracht op welke manier(en) het pand een nieuwe bestemming kan krijgen. De ruimtelijke- en financiële consequenties wordt in beeld gebracht.

De resultaten van de bovenstaande stappen worden besproken met de eigenaar en de omgeving. Afhankelijk van de resultaten kunnen concrete stappen genomen worden voor herbestemming.

Details

BVO 1474 m2
Kaveloppervlakte 2705 m2
Monumentstatus Geen (wel karakteristiek voor de wederopbouwperiode)
Functie/typologie Specifieke vorm van maatschappelijk: culturele voorzieningen
Gebruiksstatus Nog in gebruik bij verenigingen
Eigendom Rooms Katholieke Parochie St Paulus

Potentieel gebruik

Gebouw/Transformatie

Financieel

Foto's